Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i Cookies

www.siekarmi.pl

 1. Definicje
  • Polityka – niniejsza Polityka prywatności i Cookies, stanowiąca informację, o  której mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). O ile Polityka nie stanowi inaczej, terminy używane w  Polityce mają znaczenie nadane w przepisach RODO, a także w  Regulaminie Serwisu Internetowego oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
  • Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora, dostępny pod adresem internetowym siekarmi.pl.
  • Administrator – fundacja #siekarmi, ul. Nowogrodzka 50/515, 00‑695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla  m.st.  Warszawy w  Warszawie (KRS: 0000839409, REGON: 385982246, NIP: 7010980647). Kontakt z Administratorem Serwisu można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@siekarmi.pl.
  • Użytkownik – osoba, której dane osobowe dotyczą.
  • Odbiorca– osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe.
  • Dane osobowe– wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane osobowe dotyczą”). Możliwa do  zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • Przetwarzanie– operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  • Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
  • Pliki cookie – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym korzystającego z Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Urządzenie – urządzenie końcowe, za pomocą którego dochodzi do korzystania z Serwisu.

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Polityka zawiera wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych i ma zastosowanie do Serwisu, w tym Sklepu, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem drogą elektroniczną, droga telefoniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora. Polityka zawiera także wszelkie informacje o plikach cookie stosowanych przez Administratora.
  • Administrator prosi o zapoznanie się z Polityką przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku braku akceptacji Polityki w całości lub w części, Administrator prosi o  niekorzystanie z Serwisu lub danych usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
  • Korzystanie z Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu oznacza akceptację Polityki przez korzystającego.
  • Korzystający z Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu będzie możliwe z wyjątkiem funkcji, które ze swojej natury wymagają plików cookie.
  • Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie. Profilowanie polega na automatycznym śledzeniu, ocenie i analizie zainteresowań oraz zachowań korzystających z Serwisu. Profilowanie ma na celu wyłącznie tworzenie spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w  asortymencie Sklepu oraz prezentowanie ich w Serwisie i wysyłanie w wiadomościach marketingowych przez Administratora. Profilowanie może  w  istotny sposób wpływać na umożliwienie zakupu Towarów w Sklepie. W żadnym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych przez Administratora nie łączy się z podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne wobec Użytkownika lub w podobny sposób istotnie wpływających na Użytkownika.
  • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne. Przy czym, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o  świadczenie usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu lub Umowy Sprzedaży, której stroną jest Użytkownik. W razie niepodania danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie będzie możliwe.

 

 1. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
  • Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
   • imię i nazwisko,
   • firmę osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
   • funkcję osoby fizycznej reprezentującej osobę niebędąca osobą fizyczną,
   • wizerunek,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu,
   • adres zamieszkania,
   • adres do faktury,
   • adres dostawy,
   • numer NIP,
   • numer Klienta,
   • dane logowania, w tym poprzez konta Facebook lub Google (o ile Administrator udostępnia możliwość rejestracji w Serwisie za pomocą konta Facebook lub Google),
   • imiona, rodzaje, daty urodzenia i wagę posiadanych zwierząt.
  • Administrator przetwarza dane osobowe:
   • na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika w celach określonych szczegółowo w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   • w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu lub Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem oraz Administratorem (art.  6 ust. 1 lit. b RODO),
   • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków dotyczących realizacji praw Użytkowników, a także obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • w celach analitycznych i statystycznych (np.: doboru usług do potrzeb korzystających z Serwisu, optymalizacji Towarów i usług na podstawie uwag na ich temat i zainteresowania ze strony korzystających z Serwisu, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w celu badania satysfakcji korzystających z Serwisu i określania jakości obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • w celu udzielenia odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
   • podmioty przetwarzające dane osobowe z upoważnienia administratora, w tym pracownicy lub współpracownicy Administratora,
   • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
   • podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie – w przypadku, gdy zamówiony przez Użytkownika Towar jest przesyłany pocztą lub przesyłką kurierską lub w przypadku kontaktów drogą listową,
   • podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi płatnicze – w przypadku, gdy Użytkownik złożył Zamówienie w Sklepie,
   • inne podmioty na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu realizacji na rzecz Administratora: telefonicznej i korespondencyjnej obsługi Klienta, obsługi informatycznej i logistycznej związanej z realizacją Zamówień, obsługi fakturowania, obsługi księgowej, obsługi informatycznej Serwisu, obsługi korespondencji, obsługi marketingowej.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych
  • Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
   • dane przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, usunięcia przez Użytkownika Konta w Serwisie bądź skorzystania przez Użytkownika z wymienionych poniżej praw, których realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
   • dane przetwarzane w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
   • dane przetwarzane w celu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
   • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do ustania tego interesu lub do momentu skorzystania przez Użytkownika z wymienionych poniżej praw, których realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  • W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, usunięcia przez Użytkownika Konta w Serwisie bądź skorzystania przez Użytkownika z wymienionych poniżej praw, których realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych, dla potrzeb zapewnienia rozliczalności Administratora, dane osobowe niezbędne do obsługi ewentualnych roszczeń będą nadal przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia tych roszczeń.

 

 1. Uprawnienia Użytkownika
  • Użytkownikowi przysługuje:
   • prawo potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
   • prawo sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
   • prawo usunięcia dotyczących jego danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO,
   • prawo ograniczenia przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
   • prawo przeniesienia dotyczących jego danych osobowych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
   • w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych w tym profilowania,
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Pliki cookie
  • Administrator zbiera w sposób automatyczny od korzystającego z Serwisu dane dostępu (w tym adres IP, numer, data i godzina sesji). Dane te nie są łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.
  • Administrator przechowuje pliki cookie w urządzeniu końcowym korzystającego z Serwisu i uzyskuje do nich dostęp. Działania te nie powodują jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym korzystającego z Serwisu ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  • Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej korzystający z Serwisu wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookie w swoim urządzeniu końcowym. Przeglądarka internetowa może domyślnie dopuszczać przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookie. Korzystający z Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, a także usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zastosowane przez korzystającego z Serwisu ograniczenia przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
  • Pochodzące od Administratora pliki cookie przechowywane przez Administratora w urządzeniu końcowym korzystającego z Serwisu wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji korzystającego z Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie korzystającego z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),
   • uwierzytelnienia korzystającego z Serwisu i utrzymania sesji (dzięki plikom cookie korzystający nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła),
   • tworzenia anonimowych statystyk (pliki cookie pomagają zrozumieć, w  jaki sposób korzystający z Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości).
  • Pochodzące od stron trzecich pliki cookie przechowywane przez Administratora w urządzeniu końcowym korzystającego z Serwisu wykorzystywane są w celu:
  • Administratorem ewentualnych danych osobowych zwartych w plikach cookie pochodzących od Administratora jest Administrator. Administratorami ewentualnych danych osobowych pochodzących od stron trzecich są strony trzecie od których pliki te pochodzą.
  • W zakresie w jakim przetwarzanie ewentualnych danych osobowych zwartych w plikach cookie jest konieczne do dostarczania żądanej przez Użytkownika usługi udostępnianej za pośrednictwem Serwisu, podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego). W pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania ewentualnych danych osobowych zwartych w plikach cookie jest zgoda Użytkownika. Wyrażenie tej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia może wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, a także na dostosowanie reklam widocznych w innych serwisach do domniemanych potrzeb Użytkownika wynikających z jego aktywności w Serwisie.
  • Ewentualne dane osobowe zawarte w przechowywanych przez Administratora w urządzeniu końcowym Użytkownika plikach cookie, będą przechowywane przez Administratora do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień wymienionych powyżej w rozdziale „Uprawnienia Użytkownika”, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w tych plikach lub do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie w przeglądarce Użytkownika.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie. Zmiany Polityki obowiązują od momentu wskazanego w nowej Polityce umieszczonej na stronie internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do korzystających z Serwisu niebędących Partnerami zmiana Regulaminu wymaga akceptacji przez korzystającego.
  • Zmiany Polityki zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Korzystający z Serwisu posiadający Konto w Serwisie zostanie powiadomiony o zmianach Polityki z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
  • Korzystający z Serwisu niebędący Partnerem przy pierwszym logowaniu na Koncie, licząc od chwili wejścia w życie zmian Polityki, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmian, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta wygasa, a Konto zostanie automatycznie usunięte.
  • Aktualna Polityka jest publikowana w Serwisie.
  • Polityka obowiązuje od 15.03.2021 r.

Twój koszyk

Dodaj produkt do koszyka, a tutaj go znajdziesz
0