Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Internetowego

www.siekarmi.org

 1. Definicje
  • Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z  2002 r. Nr  144, poz. 1204 ze zm.).
  • Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora Serwisu, dostępny pod adresem internetowym siekarmi.org.
  • Administrator Serwisu – fundacja #siekarmi, ul. Nowogrodzka 50/515, 00‑695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla  m.st.  Warszawy w  Warszawie (KRS: 0000839409, REGON: 385982246, NIP: 7010980647). Kontakt z Administratorem Serwisu można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@siekarmi.org.
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji Konta (przy czym w przypadku osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych do rejestracji Konta wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego). Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa.
  • Partner– Użytkownik z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej będący fundacją lub posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, a także każdy inny podmiot, któremu Administrator Serwisu na podstawie swobodnej decyzji przyznał status Partnera.
  • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) oraz Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora Serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie.
  • Login – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta, z zastrzeżeniem, że żaden Użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarne ani oznaczeniem komercyjnym lub wskazującym na podszywanie się pod osobę publicznie znaną.
  • Hasło– unikalny ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta, z zastrzeżeniem że Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
  • Sklep – sklep internetowy, o którym mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego, stanowiący część Serwisu.
  • System teleinformatyczny – system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt  3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Informacje handlowe– informacje handlowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  • Warunki korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mogą być dodatkowo uregulowane w regulaminach szczegółowych danych usług. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie szczegółowym danej usługi stosuje się postanowienia Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a regulaminem szczegółowym danej usługi zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu szczegółowego danej usługi.
  • Administrator Serwisu prosi o zapoznanie się z Regulaminem oraz regulaminami szczegółowymi usług przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub regulaminów szczegółowych usług w całości lub w części, Administrator Serwisu prosi o niekorzystanie z Serwisu lub danych usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
  • Korzystanie z Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu oznacza akceptację przez korzystającego warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację Polityki Prywatności i Cookies, przy czym warunkiem korzystania z niektórych usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu może być akceptacja regulaminów szczegółowych tych usług.
  • Korzystający z Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych danych usług, w przypadku jeżeli korzysta z usług objętych takimi regulaminami.
  • Korzystający z Serwisu może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  • Administrator Serwisu ma prawo powierzyć wykonywanie obsługi Serwisu lub usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym korzystających.

 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  • Administrator Serwisu udostępnia za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:
   • prowadzenie Konta,
   • prezentacja towarów znajdujących się w Sklepie oraz obsługa sprzedaży towarów prowadzonej w Sklepie, w tym zawieranie umów sprzedaży na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, realizacja zamówień, tworzenie list adresów Użytkownika, dodawanie opinii, komentarzy i ocen oraz realizacja zwrotów i reklamacji, a także udostępnianie historii zamówień,
   • prowadzenie zbiórek dobroczynnych na rzecz Partnerów będących organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym rejestrowanie zgłoszonych przez Partnerów celów zbiórek, informowanie o celach zbiórek, naliczanie zysku Sklepu na poczet zbiórek, informowanie o statusie realizacji zbiórek, rozliczanie kwot zbiórek z Partnerami, rozliczanie realizacji celów zbiórek przez Partnerów,
   • informowanie w Serwisie o działalności Administratora Serwisu lub Partnerów, w szczególności informowanie o celach działalności, ofercie handlowej, promocjach, konkursach, loteriach, kiermaszach, aukcjach, zbiórkach dobroczynnych oraz piknikach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora Serwisu lub przez Partnerów,
   • udostępnianie w Serwisie artykułów Administratora Serwisu lub Partnerów dotyczących ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami oraz umożliwianie Użytkownikom komentowania tych artykułów, w tym publikowanie ich komentarzy w Serwisie (blog),
   • obsługa promocji i akcji partnerskich organizowanych przez Administratora Serwisu, w tym rejestracja uprawnionych do skorzystania z promocji lub akcji oraz udostępnianie nagród mających postać pliku komputerowego lub kodu rabatowego,
   • prowadzenie szkoleń dla Partnerów w formie udostępnianych w Serwisie treści audiowizualnych lub plików komputerowych,
   • przesyłanie wiadomości e-mail niestanowiących informacji handlowych, zawierających informacje techniczne i systemowe dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu,
   • przesyłanie wiadomości e-mail i sms niestanowiących informacji handlowych, dotyczących działań i wydarzeń dobroczynnych Administratora Serwisu lub Partnerów (zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne),
   • przesyłanie wiadomości e-mail stanowiących informacje handlowe w tym dotyczące oferty Sklepu oraz promocji organizowanych przez Administratora Serwisu (zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne).

 

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  • Korzystanie z Serwisu i usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora Serwisu:
   • posiadania komputera klasy PC lub innego urządzenia końcowego umożliwiającego korzystanie z Serwisu,
   • dostępu do sieci Internet,
   • posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej Microsoft Edge wersji 88 lub wyższej, Google Chrome w wersji 84 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 85 lub wyższej, Opera w wersji 69 lub wyższej, Safari w wersji 13.1 lub wyższej – akceptującej pliki typu cookies i obsługującej szyfrowane połączenie SSL.
   • w przypadku rejestracji Konta lub korzystania ze Sklepu, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  • W przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
  • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu do korzystających, którzy spełnią określone dodatkowe warunki, w szczególności dokonają rejestracji Konta lub posiadają status Partnera.
  • Korzystanie usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu może być odpłatne. Informacja dotycząca odpłatności za korzystanie z usług zostanie zamieszczona w wyraźny sposób w ramach odpowiednich zasobów Serwisu oraz w treści regulaminu szczegółowego danej usługi.
  • Korzystający z Serwisu lub usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych usług, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu lub usług udostępnianych za pośrednictwem oraz zgodny z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
  • Korzystający z Serwisu lub usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu ani nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie Regulaminu lub regulaminów szczegółowych usług.
  • Zakazuje się korzystającemu z Serwisu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści propagujących faszyzm lub inny ustrój totalitarny, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, a także zawierających treści pornograficzne, wulgaryzmy lub zwroty obraźliwe, pochwalających przemoc lub naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
  • Zakazuje się korzystającemu z Serwisu umieszczania w Serwisie bez zgody Administratora Serwisu treści o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisach obsługujących płatności internetowe, a także odsyłaczy do zewnętrznych serwisów internetowych i danych osób trzecich, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu lub regulaminów szczegółowych usług.
  • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zatwierdzania treści dostarczonych przez korzystającego z Serwisu przed ich publikacja, a także do usuwania z Serwisu treści niezgodnych z Regulaminem.
  • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu stosownie do posiadanych uprawnień oraz możliwości technicznych, bez pogarszania jakości tych usług, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków korzystających z Serwisu.
  • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia świadczenia usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu w stosunku do wszystkich lub niektórych korzystających w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

 

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  • Umowa o świadczenie usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta w języku polskim.
  • Oferta świadczenia usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu wiąże Administratora Serwisu tak długo jak informacja o możliwości skorzystania z danych usług jest dostępna w ramach odpowiednich zasobów Serwisu, albo  w innym terminie wyraźnie oznaczonym w ofercie.
  • Potwierdzenie przez korzystającego z Serwisu otrzymania oferty świadczenia usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu powoduje związanie Administratora Serwisu ofertą w terminie obowiązywania oferty określonym powyżej.
  • Z chwilą skutecznego przesłania Administratorowi Serwisu przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonania rejestracji Konta zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, chyba że postanowienia Regulaminu lub regulaminu szczegółowego danej usługi stanowią inaczej.
  • Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta poprzez usunięcie Konta. Użytkownik może usunąć Konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Administratora Serwisu za pośrednictwem Konta lub widomości e-mail (kontakt@siekarmi.org).
  • W przypadku powtórnego naruszenia Regulaminu lub regulaminów szczegółowych usług przez Użytkownika, pomimo uprzedniego upomnienia ze strony Administratora Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta może zostać rozwiązana przez Administratora Serwisu bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej rejestracji Konta bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.
  • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta wygasa, a Konto zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.
  • W  przypadku usunięcia Konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do obsługi postepowania reklamacyjnego i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających w szczególności z zamówień zrealizowanych w Sklepie.
  • Niezależnie od rejestracji Konta, w odniesieniu do innych niż prowadzenie Konta usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, z chwilą akceptacji przez korzystającego z Serwisu Regulaminu oraz ewentualnych regulaminów szczegółowych usług i rozpoczęcia przez korzystającego z Serwisu korzystania z danej usługi, zostaje zawarta pomiędzy korzystającym z Serwisu a Administratorem Serwisu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca realizacji danej usługi.
  • Treść umowy o świadczenie usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest utrwalana w zasobach systemu teleinformatycznego Administratora Serwisu i jest zabezpieczona poprzez ograniczenia dostępu oraz poddawana regularnemu backupowi. Po zawarciu umowy jej treść zostaje udostępniona korzystającemu z usługi w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy oraz jest dostępna na Koncie.
  • Administrator Serwisu zapewnia korzystającemu z Serwisu następujące środki służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: automatyczne sprawdzanie formalnej poprawności wprowadzanych danych teleadresowych, automatyczne sprawdzenie formalnej poprawności zdefiniowanego hasła oraz nakaz wprowadzenia zdefiniowanego hasła w dwóch polach przy rejestracji Konta, wyświetlenie podsumowania wprowadzonych danych oraz możliwość ich ponownej edycji przed ostateczną akceptacją wprowadzonych danych przez korzystającego.

 

 1. Rejestracja Konta
  • W trakcie rejestracji Konta Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:
   • potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies a także odpowiednich regulaminów szczegółowych usług oraz że akceptuje jego postanowienia,
   • podanie danych wymaganych do rejestracji, w tym w szczególności Loginu i Hasła, albo dokonanie rejestracji za pomocą konta Facebook lub Google (o ile Administrator Serwisu udostępnia taką możliwość),
   • możliwość wyrażenia zgód dostępnych w formularzu w formie tzw. checkboxa,
   • uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła albo za pomocą konta Facebook lub Google (o ile Administrator Serwisu udostępnia taką możliwość).
  • Po pomyślnym zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji Konta wiadomość zawierającą odsyłacz do strony w Serwisie służącej do aktywacji Konta (link aktywacyjny). Rejestracja Konta zostaje zakończona po uruchomieniu linku aktywacyjnego oraz zalogowaniu się na Konto przy użyciu Loginu i Hasła oraz ustaleniu nowego Hasła przez Użytkownika lub zalogowaniu się na Konto za pomocą konta Facebook lub Google (o ile Administrator Serwisu udostępnia taką możliwość).
  • Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta po poprawnym wprowadzeniu w Serwisie Loginu i  Hasła lub zalogowaniu się na Konto za pomocą konta Facebook lub Google (o ile Administrator Serwisu udostępnia taką możliwość). W przypadku skorzystania przez Użytkownika z udostępnionej w przeglądarce internetowej opcji „zapamiętaj mnie” dostęp do Konta z tego urządzenia końcowego, z którego korzystał Użytkownik w momencie wybrania tej opcji, zapewniany jest z pominięciem każdorazowej konieczności wprowadzenia Loginu i  Hasła przez czas ważności pliku cookie umieszczonego przez danego Użytkownika.
  • W trakcie rejestracji Konta, jak również podczas korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do:
   • podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,
   • aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym Konta, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych (aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta),
   • zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
  • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła. Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać w poufności Login i Hasło oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejścia w posiadanie Loginu lub Hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem osobom trzecim swojego Loginu lub Hasła.
  • W przypadku Użytkownika niebędącego osobą fizyczną Użytkownik upoważnia wszystkie osoby, którym udostępnia Login i Hasło do Konta, do składnia za pośrednictwem Konta wiążących oświadczeń w imieniu Użytkownika.
  • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu lub Hasła przez osoby trzecie, jak również o znanym mu przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie przez osoby trzecie.
  • Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta, a także wspólne posiadanie jednego Konta przez więcej niż jedną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Administrator Serwisu uprawniony jest do odmowy zarejestrowania drugiego Konta tego samego Użytkownika oraz do usunięcia takiego Konta.

 

 1. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
  • Administrator Serwisu informuje korzystającego z Serwisu o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  • Do  podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:
   • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery,
   • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu,
   • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
   • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing),
   • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich.
  • Zagrożenia te mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale powinny być brane pod uwagę przez korzystającego z Serwisu, mimo stosowania przez Administratora Serwisu środków zabezpieczających infrastrukturę Serwisu przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
  • Korzystający z Serwisu, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w zaporę sieciową (ang. firewall) i program antywirusowy, który powinien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także m.in.: aktualizacja wszelkiego oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji, wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia, regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, szyfrowanie transmisji danych, instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

 

 1. Własność Intelektualna, treści, opinie, wizerunki
  • Prawa do treści udostępnianych w ramach usług, w szczególności prawa autorskie do utworów, nazwa domeny, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, inne nazwy handlowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.
  • Korzystającemu z Serwisu nie przysługują jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści Serwisu, poza uprawnieniem do korzystania z nich w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii, zamieszczonych przez korzystającego.
  • Korzystający z Serwisu nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści Serwisu, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa, Regulaminu, regulaminu szczegółowego usług albo z odsyłacza typu „udostępnij” zamieszczonego w Serwisie.
  • Administrator Serwisu oświadcza, że materiały zamieszczane przez niego w Serwisie, w tym w szczególności opisy zbiórek dobroczynnych, mogą być przygotowywane przez Administratora Serwisu na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów. Administrator Serwisu w oparciu o udostępnione mu informacje weryfikuje cel i kwotę zbiórki. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia, które są elementami opisu zbiórek.
  • Korzystający z Serwisu przyjmuje do wiadomości, że treści Serwisu, w tym artykuły, rady, porady, wskazówki i opinie nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań aby treści zamieszczane w Serwisie przez Administratora Serwisu i Partnerów były zgodne z aktualnym stanem nauki i  wiedzy profesjonalnej, jednakże Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania treści Serwisu przez korzystających z Serwisu ani przez osoby trzecie.
  • Korzystający z Serwisu, który zamieszcza w Serwisie własny wizerunek wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie przez Administratora Serwisu. Korzystający z Serwisu, który zamieszcza w Serwisie wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku przez Administratora Serwisu (jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy).
  • Korzystający z Serwisu który zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek treści zobowiązany jest posiadać prawa do ich zamieszczenia w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie i gwarantuje, że zamieszczenie tych treści w Serwisie nie narusza żadnych praw osób trzecich.
  • Korzystający z Serwisu który zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym w szczególności logotypy, zdjęcia, opisy i opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.), udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej i nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania przez czas nieokreślony z tych utworów upoważniając jednocześnie Administratora Serwisu do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w granicach udzielonej licencji, a  także do dokonywana niezbędnych adaptacji i poprawek redakcyjnych tych utworów bez zmiany ich znaczenia. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
   • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową, tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w sieci Internet, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
   • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
   • wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł, a także wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklam audiowizualnych, audio, medialnych,
   • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego
  • Administrator Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. Administrator Serwisu zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez korzystających z Serwisu i Użytkowników.
  • Nieprawidłowości i reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, korzystający z Serwisu lub Użytkownik mogą zgłaszać na adres kontakt@siekarmi.org z tytułem wiadomości „Reklamacja”.
  • Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę przesłania reklamacji do Administratora Serwisu.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania przez Administratora Serwisu.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Wszelka komunikacja między Administratorem Serwisu a korzystającym z Serwisu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@siekarmi.org oraz adresem wskazanym przez korzystającego, a w przypadku Użytkowników także za pośrednictwem Konta.
  • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy korzystającym z Serwisu a Administratorem Serwisu, której przedmiotem są usług udostępniane za pośrednictwem Serwisu, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  • Korzystający z Serwisu będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (informacje o sposobie rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”). Korzystający z Serwisu będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem że w odniesieniu do Użytkowników niebędących Partnerami zmiana Regulaminu wymaga akceptacji przez Użytkownika.
  • Zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
  • Użytkownik niebędący Partnerem przy pierwszym logowaniu na Koncie, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmian, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta wygasa, a Konto zostanie automatycznie usunięte.
  • Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie.
  • Regulamin obowiązuje od 01.03.2021 r.

Twój koszyk

Dodaj produkt do koszyka, a tutaj go znajdziesz
0