Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

www.siekarmi.org

 1. Definicje
  • Regulamin– niniejszy regulamin, który stanowi także regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i jest regulaminem szczegółowym usług, o którym mowa w Regulaminie Serwisu Internetowego. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, terminy używane w Regulaminie mają znaczenie nadane w  Regulaminie Serwisu Internetowego.
  • Sprzedawca – fundacja #siekarmi, ul. Nowogrodzka 50/515, 00‑695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla  m.st.  Warszawy w  Warszawie (KRS: 0000839409, REGON: 385982246, NIP: 7010980647). Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
   • pod adresem poczty elektronicznej: siekupuje@siekarmi.org,
   • pod numerem telefonu infolinii […] (koszt połączenia za minutę jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego Klienta).
  • Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która składa Zamówienie (przy czym w przypadku osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem drobnych umów, o których mowa w art. 20 Kodeksu cywilnego Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm., dla złożenia Zamówienia potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego). Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Użytkownika w świetle obowiązującego prawa.
  • Strona– Sprzedawca albo Klient.
  • Strony– Sprzedawca i Klient.
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Firma – Klient niebędący Konsumentem.
  • Towar – rzecz ruchoma albo Publikacja Elektroniczna, prezentowana w Sklepie.
  • Towar na zamówienie – Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb albo Towar o ograniczonej dostępności, w przypadku którego możliwość lub czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności u producenta lub importera.
  • Publikacja Elektroniczna – książka mająca formę dokumentu elektronicznego, której treść jest przekazywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych.
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem siekarmi.org, stanowiący cześć Serwisu.
  • Serwis– serwis internetowy, o którym mowa w Regulaminie Serwisu Internetowego.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego, określające jednoznacznie rodzaj, ilość i ceny Towarów, wybraną formę umowy i sposób dostawy oraz sposób uiszczenia ceny, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta w formie umowy o „zakup jednorazowy” albo umowy o „stałą dostawę” pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, stanowiąca umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), a w przypadku Publikacji Elektronicznej także umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Realizacja Zamówienia – czynności obejmujące skompletowanie i przekazanie firmie kurierskiej realizujące wybrany przez Klienta sposób dostawy Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

 

 1. Zasady ogólne
  • Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów w Sklepie zgodnie z Regulaminem, Regulaminem Serwisu Internetowego.
  • Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu Internetowego przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Regulaminu Serwisu Internetowego w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie ze Sklepu.
  • Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację przez korzystającego warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację Polityki Prywatności i Cookies.
  • Korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Internetowego.
  • Korzystający ze Sklepu może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 1. Sklep
  • Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Informacje o Towarach oraz ceny zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i informacji o Towarach zamieszczonych w Sklepie, w tym do ogłaszania i odwoływania promocji i wyprzedaży, a także do wycofania Towarów zamieszczonych w Sklepie. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany.
  • Towary zamieszczone w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, za co Sprzedawca odpowiada zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  • Zamieszczone w Sklepie informacje o Towarach, takie jak: opis, skład, waga opakowania itp. pochodzą od producentów produktów. Sprzedawca dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem Towaru Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Towaru.

 

 1. Konto
  • Klient może dokonać rejestracji Konta w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności Sklepu takich jak: tworzenie list adresów Klienta, dodawanie opinii, komentarzy i ocen, udostępnianie historii zamówień, obsługa komunikacji między Klientem a Sprzedawcą.
  • Z chwilą dokonania rejestracji Konta zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta.
  • Zasady i warunki tworzenia oraz prowadzenia Konta określa Regulamin Serwisu Internetowego.

 

 1. Zbiórki dobroczynne
  • Sprzedawca jednostronnie zobowiązuje się przeznaczać 100% zysku Sklepu na cele dobroczynne zasilając nim zbiórki prowadzone na rzecz zweryfikowanych Partnerów będących organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt.
  • Składając Zamówienie poprzez odpowiednią subdomenę strony internetowej Sklepu (www.siekarmi.org/subdomena_partnera) Klient wybiera Partnera i aktualnie prowadzoną na jego rzecz zbiórkę. Sprzedawca zobowiązuje się zasilić tę zbiórkę przekazując na jej poczet 100% zysku Sklepu pochodzącego z Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w wyniku złożonego Zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta formy umowy „stała dostawa”, zysk Sklepu pochodzący z Umowy Sprzedaży zasila wybraną przez Klienta zbiórkę, a  następnie kolejne zbiórki prowadzone dla tego samego Partnera w momencie realizowania dalszych dostaw.
  • Sprzedawca współpracuje z Partnerami i regularnie zbiera od nich informacje o zagospodarowaniu przekazanych Partnerom środków. Sprzedawca informuje Klienta o zakończeniu zbiórki, a także o zagospodarowaniu środków przez Partnera, publikując w Sklepie raporty z realizacji zbiórek.
  • Zasady weryfikacji Partnerów, sposób przekazywania Partnerom zysku Sklepu, wysokość dopuszczalnych kosztów administracyjnych funkcjonowania Sprzedawcy, a  także zasady postepowania w przypadku rozwiązania współpracy lub podejrzenia nadużyć ze strony Partnera (w tym zawieszenia przekazywania środków Partnerom lub obowiązku ich zwrotu) określa umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Partnerem.

 

 1. Zamówienia
  • W celu złożenia Sprzedawcy oferty nabycia Towaru zamieszczonego w Sklepie Klient powinien złożyć Zamówienie. Zamówienia można składać jedynie za pośrednictwem odpowiedniej subdomeny strony internetowej Sklepu (www.siekarmi.org/subdomena_partnera) w sposób opisany poniżej.
  • Przed złożeniem Zamówienia Klient, korzystając z wyszukiwarki Towarów zamieszczonych w Sklepie, może wybrać interesujący go Towar klikając przycisk „Dodaj do koszyka”. lub „Subskrypcja” (o ile opcja ta jest dostępna dla danego Towaru)  Następnie, klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”, Klient może wrócić do Sklepu aby wyszukać i wybrać kolejny Towar. Dodany do koszyka Towar Klient może w każdej chwili usunąć klikając w koszyku przycisk „Usuń lub X” znajdujący się przy nazwie danego Towaru.
  • Po skompletowaniu swojego koszyka zakupów w sposób opisany powyżej, w celu złożenia Zamówienia, Klient powinien kolejno:
   • kliknąć w koszyku w przycisk „Zamawiam”,
   • wypełnić formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji Zamówienia oraz:
   • wybrać formę umowy „zakup jednorazowy” albo „stała dostawa” i  wybrać częstotliwość stałych dostaw (o ile opcja ta jest dostępna dla danego Towaru),
   • wybrać sposób dostawy i sposób płatności,
   • zatwierdzić Zamówienie klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   • zapoznać się z podsumowaniem Zamówienia w celu sprawdzenia kompletność i prawidłowości Zamówienia,

 

 • Złożenie przez Klienta Zamówienia w sposób opisany powyżej wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę za zamówiony Towar oraz koszty dostawy Towaru i koszty ewentualnych opłat związanych ze sposobem płatności. Ceny oraz wszelkie dodatkowe koszty są prezentowane Klientowi w podsumowaniu Zamówienia bezpośrednio przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem, Regulaminem Serwisu Internetowego, Polityką Prywatności i Cookies oraz akceptacja ich postanowień przez Klienta.
 • W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji Konta lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
 • W przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta, składane przez Klienta Zamówienie:
  • zostaje automatycznie uzupełnione o dane niezbędne do realizacji Zamówienia podane podczas rejestracji i pierwszego zamówienia,
  • nie wymaga ponownej akceptacji postanowień Regulaminu Serwisu Internetowego oraz Polityki Prywatności i Cookies.
 • W przypadku wyboru opcji zakupu bez rejestracji, do złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta co najmniej następujących danych niezbędnych do realizacji Zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania albo siedziby, adres dostawy, a  w przypadku Firm dodatkowo imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz dane do faktury, w tym numer NIP.
 • Z chwilą złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi realizacji Zamówienia, w tym zawarcia drogą elektroniczną Umowy Sprzedaży, zgodnie z  postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Internetowego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi realizacji Zamówienia zostaje zawarta na czas realizacji Zamówienia, realizacji procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, lub realizacji przez Klienta z procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminie.
 • Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca:
  • niezwłocznie przesyła Klientowi informację o złożonym Zamówieniu (informacja ta nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta przez Sprzedawcę, a jedynie informacją, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał), co powoduje związanie Klienta ofertą objętą Zamówieniem,
  • do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia Zamówienia weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 • Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zamówienie Klienta do realizacji, niezwłocznie przesyła mu oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Umowa zostaje zawarta w języku polskim. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalana w zasobach systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i jest zabezpieczona poprzez ograniczenia dostępu oraz poddawana regularnemu backupowi. Po zawarciu Umowy Sprzedaży jej treść zostaje udostępniona Klientowi w wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 • Jeżeli Sprzedawca nie przyjmuje Zamówienia Klienta do realizacji, niezwłocznie przesyła mu oświadczenie o nieprzyjęciu Zamówienia do realizacji oraz dokonuje, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem płatności, zwrotu ewentualnych kwot otrzymanych od Klienta.
 • Niezależnie od postanowień Regulaminu dotyczących odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy Klient wybrał formę umowy „stała dostawa” każda ze Stron może rozwiązać Umowę Sprzedaży za dwutygodniowym wypowiedzeniem zawiadamiając drugą Stronę o wypowiedzeniu w wiadomości e-mail.

 

 1. Podatkowa dokumentacja sprzedaży
  • Na każdy sprzedany Towar Sprzedawca wystawia dowód sprzedaży. W przypadku Konsumenta dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny. W przypadku Firmy dowodem sprzedaży jest faktura.
  • W przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym Sprzedawca wystawi fakturę na żądnie Klienta wyłącznie, jeżeli przy składaniu Zamówienia Klient podał swój numer NIP.
  • Dowód sprzedaży zostanie przesłany Klientowi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej.
  • Ilekroć dowodem sprzedaży jest faktura, po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres e‑mail Klienta zostanie wysłana faktura korygująca wraz z prośbą o jej potwierdzenie. W przypadku braku potwierdzenia faktury korygującej w terminie 7 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie faktury korygującej.

 

 1. Ceny i płatności
  • Ceny Towarów zamieszczone w Sklepie są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
  • Ceny Towarów nie zawierają kosztu ich dostawy, który zależy od sposobu dostawy i rozmiaru Zamówienia, ani kosztu ewentualnych opłat związanych z wybranym przez Klienta sposobem płatności.
  • Ceną Towaru wiążącą dla Stron jest cena, po której Klient zamówił Towar w Zamówieniu.
  • Płatności za złożone Zamówienie Klient może dokonać w sposób opisany poniżej poprzez jeden z następujących systemów płatności online: PayNow oraz Usługi systemów płatności online świadczone są na zasadach określonych przez dostawców tych usług w stosownych regulaminach.
  • W przypadku wyboru przez Klienta formy umowy „zakup jednorazowy” płatności za złożone Zamówienie Klient powinien dokonać w terminie 12 godzin od złożenia Zamówienia za pośrednictwem wybranego systemu płatności online. W  razie nieopłacenia Zamówienia przez Klienta w terminie 3 godzin od złożenia Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi monit w sprawie płatności. Zamówienie nieopłacone w ciągu 12 godzin od jego złożenia zostaje automatycznie anulowane.
  • W przypadku wyboru przez Klienta formy umowy „subskrybcja” Klient musi udzielić zgody na obciążanie przez Sprzedawcę rachunku bankowego Klienta poprzez jeden z następujących systemów płatności online: PayU. W tym przypadku Klient określa zgodnie z Zamówieniem kwotę i częstotliwość obciążenia rachunku bankowego, a Sprzedawca, stosownie do powyższego, dokonuje obciążeń rachunku bankowego Klienta, każdorazowo powiadamiając o tym Klienta. W  razie nieudzielenia przez Klienta zgody na obciążanie rachunku bankowego w terminie 3 godzin od złożenia Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi monit w sprawie udzielenia tej zgody. W razie braku udzielenia zgody na obciążanie rachunku w ciągu 12 godzin od złożenia Zamówienia Zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
  • Za dokonanie płatności przez Klienta uznaje się moment zatwierdzenia płatności przez systemy płatności online wobec Sprzedawcy.

 

 1. Promocje, wyprzedaże, opusty
  • Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia promocji obejmujących dodatkowe korzyści dla Klientów, a także wyprzedaży i opustów. Zasady uczestnictwa w promocjach może określać odrębny regulamin.
  • W przypadku promocji lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest określona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania Towarów objętych promocją lub wyprzedażą.
  • Przyznany Klientowi kod rabatowy uprawnia do określonego opustu w stosunku do ceny Towaru zamieszczonej w Sklepie. Przyznając Klientowi kod rabatowy Sprzedawca określa termin i zasady wykorzystania opustu.
  • Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania opustów w stosunku do ceny Towaru, wartość zrealizowanego opustu może być różna od przyznanej wartości opustu w związku z zaokrągleniem zrealizowanego opustu do pełnych groszy.
  • Opust z tytułu kodu rabatowego nie łączy się z promocjami lub wyprzedażami.

 

 1. Warunki dostawy
  • Sprzedawca dostarcza Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost sp.  z o.o. wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Składając Zamówienie Klient może wybrać następujące sposoby dostawy Towaru:
   • Paczkomaty 24/7 InPost (dostawa do Paczkomatu wskazanego przez Klienta) – koszt 11,00 PLN,
   • przesyłka kurierska InPost (dostawa na adres wskazany przez Klienta) – koszt 16,00 PLN.
  • Dla wskazanych sposobów dostawy obowiązują następujące maksima logistyczne dla pojedynczej przesyłki:
   • Paczkomaty 24/7 InPost – maksymalna waga przesyłki 25 kg, limity gabarytowe określane przez InPost,
   • przesyłka kurierska InPost – maksymalna waga przesyłki 30 kg.
  • Do koszyka zostanie automatycznie dodany koszt kolejnej przesyłki w przypadku, gdy:
   • Zamówienie przekroczy maksima logistyczne przesyłki,
   • do koszyka z innymi Towarami dodany zostanie Towar na zamówienie,
   • Towary nie nadają się do łącznej wysyłki ze względu na ryzyko ich uszkodzenia.
  • Klient zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia o łącznym koszcie dostawy Towaru ustalonym zgodnie z powyższymi zasadami.
  • Do końca następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca przekazuje Towar firmie kurierskiej celem dostarczenia go Klientowi. Powyższe nie dotyczy Towarów na zamówienie, w przypadku których w Sklepie podano inny termin realizacji Zamówienia wysyłki.
  • Klient otrzymuje na adres e-mail od firmy kurierskiej powiadomienie o przesyłce z Towarem wraz z odsyłaczem do śledzenia statusu przesyłki. Czas dostawy Towaru Klientowi przez firmę kurierską wynosi zazwyczaj 2 dni robocze od chwili przekazania Towaru firmie kurierskiej przez Sprzedawcę. Terminy i warunki dostaw oraz zasady postępowania z przesyłkami określają regulaminy firmy kurierskiej.
  • W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru w Paczkomacie lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku Zamówienie uważane będzie za anulowane, a Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał od niego na mocy Umowy Sprzedaży.
  • Przed odebraniem przesyłki z Towarem od firmy kurierskiej Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W  szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar) oraz wykonać zdjęcia uszkodzonej przesyłki i sporządzić wraz z kurierem protokół szkody zgodnie z wzorem stosowanym przez firmę Kurierską. Opis uszkodzeń, obraz podpisanego przez kuriera protokołu szkody i zdjęcia uszkodzeń należy zgłosić Sprzedawcy za pomocą formularza reklamacji na stronie internetowej Sklepu siekarmi.org/reklamacje, a następnie potwierdzić zgłoszenie klikając odsyłacz otrzymany pocztą elektroniczną. Jeżeli Sprzedawca uzna zasadność zgłoszenia Towar zostanie wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona wartość Towaru. Czas rozpatrzenia zgłoszenia wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku jakichkolwiek innych wad Towaru należy postępować w sposób opisany w rozdziale „Rękojmia, gwarancja, reklamacje”.

 

 1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, zwrot Towaru
  • Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku:
   • umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Towarów, które dostarczane są osobno – od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów,
   • umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towaru dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
   • umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  • Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument przesłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy na stronie internetowej Sklepu siekarmi.org/zwroty, a następnie potwierdzić odstąpienie klikając odsyłacz otrzymany pocztą elektroniczną. Alternatywnie Konsument może poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe) wysłanego:
   • pocztą na adres fundacja #siekarmi, ul. Nowogrodzka 50/515, 00‑695 Warszawa
   • Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pocztą elektroniczną na adres zwroty@siekarmi.org).
  • W przypadku przesłania Sprzedawcy przez Konsumenta informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy wraz z etykietą adresową służącą do odesłania Towaru.
  • Jeżeli w związku z Umową Sprzedaży Konsument otrzymał Towar od Sprzedawcy, w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest odesłać Towar na adres Zoohurt sp. z o.o., Kijewo 40, magazyn J, 63‑000 Kijewo (numer telefonu 791 735 001), wykorzystując w tym celu etykietę adresową otrzymaną od Sprzedawcy. Konsument zobowiązany jest odesłać Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Towar powinien być przez Konsumenta zapakowany w sposób gwarantujący prawidłowe zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a  w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Konsumenta lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania Towaru przez Konsumenta, w  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Zwrotu płatności, o którym mowa powyżej, Sprzedawca dokona zgodnie ze sposobem płatności wybranym przez Klienta w Zamówieniu, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  • Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności stanowiący Towar na zamówienie,
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w szczególności Publikacji Elektronicznej, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Powyższe postanowienia Regulaminu dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta stosuje się także do Klienta będącego osobą fizyczną, która składa Zamówienie bezpośrednio związane ze swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Rękojmia, gwarancja, reklamacje
  • Jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta na zasadach określonych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia). W przypadku gdy Klient jest Firmą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona.
  • W przypadku stwierdzenia wady sprzedanego Towaru, w celu złożenia reklamacji Konsument powinien wypełnić i przesłać formularz reklamacji na stronie internetowej Sklepu siekarmi.org/reklamacje, a następnie potwierdzić go klikając odsyłacz otrzymany pocztą elektroniczną.
  • W przypadku przesłania przez Konsumenta formularza reklamacji Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania formularza wraz z etykietą adresową służącą do odesłania reklamowanego Towaru.
  • Złożenie reklamacji następuje z chwilą dostarczenia reklamowanego Towaru na adres wskazany przez Sprzedawcę. Konsument, który wysłał formularz reklamacji, powinien niezwłocznie odesłać Towar na adres Zoohurt sp. z o.o., Kijewo 40, magazyn J, 63‑000 Kijewo (numer telefonu 791 735 001), wykorzystując w tym celu etykietę adresową otrzymaną od Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien być przez Konsumenta zapakowany w sposób gwarantujący prawidłowe zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości.
  • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  • Towary sprzedawane w Sklepie mogą być dodatkowo objęte gwarancją producenta lub importera (gwaranta), o ile gwarant złożył stosowne oświadczenie gwarancyjne. Szczegółowe warunki gwarancji określa oświadczenie gwaranta, którego treść jest udostępniona w Sklepie w opisie Towaru, dla którego udzielona została gwarancja.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Wszelka komunikacja między Sprzedawcą a Klientem w sprawach związanych z działalnością Sklepu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem siekupuje@siekarmi.org oraz adresem wskazanym przez Klienta, a  w przypadku Klienta który dokonał rejestracji Konta także za pośrednictwem Konta.
  • Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (informacje o sposobie rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”). Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  • Zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Sklepie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Klient który dokonał rejestracji Konta zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu z minimum 7‑dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
  • Klient przy pierwszym logowaniu na Koncie, licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmian, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta wygasa, a Konto zostanie automatycznie usunięte.
  • Aktualny Regulamin jest publikowany w Sklepie.
  • Regulamin obowiązuje od 01.03.2021

 

 

Załącznik:

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży)

 

 

Adresat: fundacja #siekarmi, ul. Nowogrodzka 50/515, 00 695 Warszawa,) adres e-mail: zwroty@siekarmi.org.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ___________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data zawarcia umowy ________________________________________________

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ______________________________________

Adres Konsumenta(-ów) ______________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Podpis Konsumenta(-ów) _____________________________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data _______________________________________________________________

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Twój koszyk

Dodaj produkt do koszyka, a tutaj go znajdziesz
0